Wisseling van de wacht – nieuw leven voor de Hollandse Waterlinies – Eric Luiten, Fred Feddes, Yttje Feddes, Marc Nolden, Mark Hendriks, Bernard Colenbrander, Martine Bakker, JaapJan Berg, Peter-Paul Witsen

Het ankerproject van de nota Belvedere uit 1999 was de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bij de uitwerking ervan, Panorama Krayenhoff (2004), werd het adagium van de nota, ‘Behoud door ontwikkeling’, op fascinerende wijze in praktijk gebracht. Er verschenen studies over de waterlinie en het belang en de betekenis van de sterk vervallen verdedigingslinies kwam in de belangstelling te staan, niet alleen vanwege de sterke relatie met de geschiedenis van Nederland maar ook en juist hoe je zulke gordels ...
More

Nico de Jonge, landschapsarchitect – luisterrijk cultuurlandschap – Yvonne Horsten-van Santen,

Ik kwam het eerst met Nico de Jonge in aanraking bij de Volkeraksluizen bij Willemsstad. Er lag daar een verwilderd en verwaarloosd bos zoals je wel aantreft bij landgoederen. Nico de Jonge hoort bij de stille vormgevers van Nederland. Hij drukte zijn stempel eigenlijk wat indirect op het landschap, maar zonder dat je beseft vertoef je toch behoorlijk vaak in landschappen van De Jonge. De Jonge is vormgever van het nieuwe deltalandschap. De veel verkondigde opvatting dat er bij de grote twintig...
More

De dam bij Wijk en het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen – A.A.B. van Bemmel, K.M. Cohen, J. van Doesburg, T. Hermans, J.H. Huiting, J. Renes en K. van Vliet (redactie)

Negenhonderd jaar geleden – 1122-2022 – werd besloten de (Kromme) Rijn bij Wijk bij Duurstede af te dammen. Met de aanleg van de dam werd de Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk geheel gesloten. Het land in de lage broeklanden achter de dijk kon nu worden ontgonnen voor de landbouw. Zonder dam, zonder dijk en zonder ontginning zou het Kromme Rijngebied er tegenwoordig heel anders uitzien. Het boek beschrijft hoe het landschap er vóór de afdamming uitzag, waar mensen toen woonden en hoe zij het ...
More

Wierdenlandschap – Ben Westerink

Groningen heeft meer dan 700 wierden gekend, kunstmatige woonheuvels die elders terpen of hillen worden genoemd. Veel van die wierden zijn geheel of gedeeltelijk afgegraven. Niettemin wordt het Hogeland van Groningen er nog steeds door gekenmerkt. De woongebieden zijn al geruime tijd in trek bij archeologen. Een van Nederlands bekendste archeologen, Albert Egges van Giffen, deed in de eerste helft van de twintigste eeuw baanbrekend onderzoek. Johan van Veen, klokkenluider van de watersnoodramp ...
More

Friese Dijken – Els van der Laan-Meijer, Jelmer Bokma, Meindert Schroor, Willemieke Ottens

Het omvangrijke Friese dijksysteem, van zeedijk tot polderdijk, van zomer- en winterdijk, van dromer, waker tot slaper, is uniek in Nederland en vormt de ruggengraat van het Friese cultuurlandschap. De dijken hebben een belangrijke functie bij de bescherming tegen het water, zijn belangrijke lintvormige elementen in het landschap en vormen een samenhangende erfgoedstructuur met de terpen en middeleeuwse kerken en het watererfgoed van gemalen, molens en sluizen. Het zeer rijk geïllustreerde b...
More

Wij en het water, Een Nederlandse geschiedenis – Lotte Jensen

Drijvende wiegjes, waterwolven, een vinger in de dijk – wat zeggen de verhalen van de strijd tegen het water over ons? Lotte Jensen doet een poging om ons dit te vertellen. De uitgever meldt: Eeuwenlang hebben de Nederlanders een strijd tegen het water gevoerd. Vele malen wisten we de waterwolf te temmen, maar minstens zo vaak kregen we te maken met verwoestende overstromingen. Denk aan de Sint-Elisabethsvloed van 1421 of de watersnoodramp van 1953. In de culturele verbeelding van dit soort ca...
More

Verslag bijeenkomst Dordrecht 3 juni

Op 3 juni organiseerde Netwerk WaterHeritage in samenwerking met de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis een bijeenkomst in Dordrecht. Dordrecht is een van de cases in het project Stadsgenese. Genese betekent letterlijk ‘wording’ of ‘ontstaan’. Elke plek wordt gekenmerkt door de wisselwerking tussen het natuurlijke systeem van bodem, water (de abiotische factoren) en de levende (biotische) factoren. Kennis van het watererfgoed en de waterstaatkundige ontwikkeling van een gebied biedt houvast...
More

Verslag online bijeenkomst 26 november 2021

Helaas lieten de omstandigheden het op het laatste moment niet toe een fysieke netwerkbijeenkomst te houden in Utrecht, maar hopelijk houden we dat nog tegoed voor later! Met een opkomst van ruim 20 deelnemers  hebben we naar de lezing van Willem van der Ham over zijn boek ‘Reuzenarbeid’ en twee pitches geluisterd. Daarnaast hadden we weer een gelegenheid om te netwerken. Onze nieuwe voorzitter Arjan Conijn opende de bijeenkomst. Met deze nieuwe rol wil hij graag doorgaan met het verbi...
More

Verslag online Netwerkbijeenkomst Netwerk WaterHeritage 5 maart 2021

Inmiddels hebben we ons tweede netwerkbijeenkomst online gehad, op wederom een zonnige vrijdagmiddag. Met een mooie opkomst van ruim 35 mensen hadden we weer een aantal pitches en de gelegenheid om te netwerken in kleine groepjes tijdens de ‘breakout rooms’. Tijdens de introductie van Martijn Oosterhuis legde hij de nadruk op het netwerk dat steeds omvangrijker en diverser wordt. Gezien de mooie opkomst laat zien dat er veel belangstelling is voor het watererfgoed. De link tussen water...
More